Jak usunąć wpis w KRD, jeżeli jest nieaktualny?

Czemu i jak usunąć wpis w KRD? Nieprawdziwy lub nieaktualny wpis do Krajowego Rejestru Dług może obniżyć zdolność kredytową i uniemożliwić wzięcie pożyczki. Istnieją jednak sposoby ochrony przed nieuczciwymi wierzycielami oraz możliwości usunięcia nieaktualnego wpisu z KRD.

Jak usunąć wpis z KRD? Musimy mieć do tego podstawy

Wpis z Krajowego Rejestru Długów może być usunięty w czterech przypadkach. Po pierwsze, kiedy doszło do spłaty należności. Spłata długu zobowiązuje wierzyciela do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów o usunięcie danych dłużnika z bazy w ciągu 14 dni. Po otrzymaniu wniosku, Biuro Informacji Gospodarczej dokonuje zmian w ciągu 7 dni.

Kolejnym przypadkiem w którym można usunąć wpis z KRD jest zbycie należności, co stanowi również dla wierzyciela okazję do renegocjacji z nowym dłużnikiem sposobu i terminu spłaty zadłużenia.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 roku, wpis z KRD może być usunięty po upływie pewnego czasu. Jest to okres maksymalnie trzech lat od ostatniej aktualizacji, ale nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela lub w przypadku bezpodstawnego trafiania na listę dłużników.

Ostatnią z opcji na usunięcie wpisu z KRD jest udowodnienie, iż dłużnik znajduje się na niej bezpodstawnie. Termin rozpatrzenia takiego wniosku, zwanego zarzutem, wynosi 21 dni. Wierzyciel ma 14 dni na przedstawienie dowodów potwierdzających zadłużenie. Jeśli tego nie zrobi, wpis z KRD zostanie usunięty.

Kiedy trafiamy do bazy dłużników?

Każdy przedsiębiorca może nieodpłatnie zasięgnąć informacji na temat długów i nieuregulowanych zobowiązań innych firm lub konsumentów znajdujących się w Krajowym Rejestrze Długów. Jedynymi osobami uprawnionymi do wpisania dłużnika na KRD są przedsiębiorcy.

Wymagana wartość nieuregulowanego zobowiązania musi wynosić minimum w chwili wpisu 200 złotych dla konsumenta lub 500 złotych dla przedsiębiorcy. Termin uiszczenia płatności długu wynosi 60 dni. Warto podkreślić, że w przypadku spłaty zadłużenia przedsiębiorca jest zobowiązany do usunięcia wpisu/jego aktualizacji w ciągu 14 dni.

Jak usunąć wpis z KRD, jeśli nie zrobi tego wierzyciel?

W rzadkich przypadkach zdarza się, że wierzyciele są opieszali i nie dokonują aktualizacji wpisu w KRD w ustanowionym przez prawo terminie. To może uniemożliwić wzięcie pożyczki czy uzyskanie karty kredytowej. Jeśli dłużnik uważa, że wpis w KRD jest niezgodny z prawdą, może złożyć Wniosek o Usunięcie Informacji Gospodarczej z baz KRD i napisać stosowne pismo (zarzut), które wyjaśni tę kwestię.

Zarzut musi zawierać:

  • informacje na temat danych osobowych dłużnika,
  • jego NIP lub PESEL
  • adres do korespondencji
  • precyzyjny opis kwestionowanego zobowiązania,
  • uzasadnienie wniosku do KRD
  • dokumenty potwierdzające wersję dłużnika.

Należy również dokładnie wskazać wierzyciela, który dokonał wpisu w KRD. Poprawnie napisany zarzut dłużnik musi złożyć lub wysłać do Krajowego Rejestru Dłużników, który po rozpatrzeniu wniosków może samoistnie usunąć nieaktualny wpis z KRD lub wezwać wierzyciela do złożenia wyjaśnień.